ماجرای فروش نفت ارزان در ازای دریافت وام با سود سنگین

ماجرای فروش نفت ارزان در ازای دریافت وام با سود سنگین
شرکت ویتول یک شرکت چندملیتی، به مرکزیت دو کشور هلند و سوئیس است و در زمینه تولید و مبادله انرژی و کالا فعالیت می‌کند.

ماجرای فروش نفت ارزان در ازای دریافت وام با سود سنگین

شرکت ویتول یک شرکت چندملیتی، به مرکزیت دو کشور هلند و سوئیس است و در زمینه تولید و مبادله انرژی و کالا فعالیت می‌کند.
ماجرای فروش نفت ارزان در ازای دریافت وام با سود سنگین