مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن از راه رسید

مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن از راه رسید
شورای پول و اعتبار “دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن” را به تصویب رساند.

مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن از راه رسید

شورای پول و اعتبار “دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن” را به تصویب رساند.
مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن از راه رسید