قیمت واکسن آنفلوانزا در بازار

قیمت واکسن آنفلوانزا در بازار
رییس سازمان غذا و دارو از ورود واکسن آنفلوانزا به کشور از مرداد ماه خبر داد و تزریق آن را به افراد در معرض خطر توصیه کرد.

قیمت واکسن آنفلوانزا در بازار

رییس سازمان غذا و دارو از ورود واکسن آنفلوانزا به کشور از مرداد ماه خبر داد و تزریق آن را به افراد در معرض خطر توصیه کرد.
قیمت واکسن آنفلوانزا در بازار