قیمت نهایی مسکن مهر پردیس در حال نهایی شدن است

قیمت نهایی مسکن مهر پردیس در حال نهایی شدن است
مدیرعامل شهر جدید پردیس با بیان اینکه شب‌ها خواب ندارد و برای تکمیل واحدهای مسکن مهر سینه‌خیز حرکت می‌کند، گفت: دولت و شخص نوبخت رئیس برنامه و بودجه به وعده خود برای اختصاص 130 میلیارد تومان به تکمیل واحدهای مسکن مهر عمل نکرده‌‌اند.

قیمت نهایی مسکن مهر پردیس در حال نهایی شدن است

مدیرعامل شهر جدید پردیس با بیان اینکه شب‌ها خواب ندارد و برای تکمیل واحدهای مسکن مهر سینه‌خیز حرکت می‌کند، گفت: دولت و شخص نوبخت رئیس برنامه و بودجه به وعده خود برای اختصاص 130 میلیارد تومان به تکمیل واحدهای مسکن مهر عمل نکرده‌‌اند.
قیمت نهایی مسکن مهر پردیس در حال نهایی شدن است