قفل FATF بر مراودات مالی ایران

قفل FATF بر مراودات مالی ایران
فارغ از نگاه‌های سیاسی،الحاق به FATF لازمه گشایش ال‌سی، دریافت خطوط فاینانس و ری‌فاینانس، فروش اوراق قرضه خارجی،افتتاح حساب در بانکهای بین‌المللی و به‌طورکلی مراودات مالی ایران با دنیااست.

قفل FATF بر مراودات مالی ایران

فارغ از نگاه‌های سیاسی،الحاق به FATF لازمه گشایش ال‌سی، دریافت خطوط فاینانس و ری‌فاینانس، فروش اوراق قرضه خارجی،افتتاح حساب در بانکهای بین‌المللی و به‌طورکلی مراودات مالی ایران با دنیااست.
قفل FATF بر مراودات مالی ایران