فطانت در سازمان بورس ماندنی شد

فطانت در سازمان بورس ماندنی شد
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اظهار کرد: محمد فطانت در سازمان بورس باقی می ماند.

فطانت در سازمان بورس ماندنی شد

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اظهار کرد: محمد فطانت در سازمان بورس باقی می ماند.
فطانت در سازمان بورس ماندنی شد

دانلود موزیک