فشار مافیای واردات به کارگروه تنظیم بازار

فشار مافیای واردات به کارگروه تنظیم بازار
درحالی‌که وزیر جهاد کشاورزی به دلیل خودکفایی دستور توقف واردات گندم را داده و معاون اول رئیس‌جمهور هم ذخایر گندم را بی‌سابقه می‌داند،که ظاهراً فشار بی سابقه به کارگروه تنظیم بازار منجر به صدور مصوبه واردات “کلیه گندم دپو شده در گمرکات” شد.

فشار مافیای واردات به کارگروه تنظیم بازار

درحالی‌که وزیر جهاد کشاورزی به دلیل خودکفایی دستور توقف واردات گندم را داده و معاون اول رئیس‌جمهور هم ذخایر گندم را بی‌سابقه می‌داند،که ظاهراً فشار بی سابقه به کارگروه تنظیم بازار منجر به صدور مصوبه واردات “کلیه گندم دپو شده در گمرکات” شد.
فشار مافیای واردات به کارگروه تنظیم بازار