فریب تبلیغات نرم افزارهای رایگان را نخورید

فریب تبلیغات نرم افزارهای رایگان را نخورید
رئیس اداره پیشگیری ازجرائم سایبری پلیس فتابا اشاره به اينكه ازجدیدترین شیوه های کلاهبرداری، سایتها ادعای فروش نرم افزارهای امنیتی است گفت:برخی ازاین نرم افزارها جعلی است وعملکرد جاسوسی دارد.

فریب تبلیغات نرم افزارهای رایگان را نخورید

رئیس اداره پیشگیری ازجرائم سایبری پلیس فتابا اشاره به اينكه ازجدیدترین شیوه های کلاهبرداری، سایتها ادعای فروش نرم افزارهای امنیتی است گفت:برخی ازاین نرم افزارها جعلی است وعملکرد جاسوسی دارد.
فریب تبلیغات نرم افزارهای رایگان را نخورید

wolrd press news