«فروشنده»؛ شانس اول اسکار 2017

«فروشنده»؛ شانس اول اسکار 2017
سایت معتبر سیرکوئیت فیلم «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی و «تونی اردمن« را شانس های اول دریافت اسکار 2017 بهترین فیلم خارجی معرفی کرد.

«فروشنده»؛ شانس اول اسکار 2017

سایت معتبر سیرکوئیت فیلم «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی و «تونی اردمن« را شانس های اول دریافت اسکار 2017 بهترین فیلم خارجی معرفی کرد.
«فروشنده»؛ شانس اول اسکار 2017

مدرسه