فراز و نشیب بورس درطی هفته جاری

فراز و نشیب بورس درطی هفته جاری
خودرویی ها با معاملات منفی همراه بودند این درحالیست که در گروه بانکی اغلب معاملات متعادل و تقریبا رو به منفی صورت گرفت.

فراز و نشیب بورس درطی هفته جاری

خودرویی ها با معاملات منفی همراه بودند این درحالیست که در گروه بانکی اغلب معاملات متعادل و تقریبا رو به منفی صورت گرفت.
فراز و نشیب بورس درطی هفته جاری

عکس