عکس/ گران ترین مدافع فوتبال

عکس/ گران ترین مدافع فوتبال
جان استونز بازیکنی است که منچستر سيتي براي جذب او حاضر شده است 50mپوند بپردازد. این پول معادل 22 ميليارد و 500ميليون تومان می شود!

عکس/ گران ترین مدافع فوتبال

جان استونز بازیکنی است که منچستر سيتي براي جذب او حاضر شده است 50mپوند بپردازد. این پول معادل 22 ميليارد و 500ميليون تومان می شود!
عکس/ گران ترین مدافع فوتبال

آلرژی و تغذیه