عکس/ فروشنده منصف

عکس/ فروشنده منصف
مغازه دار منصف مشهدی که با نصب تابلویی به مشتریان خود اعلام کرده اجناس فروخته شده را با کمال احترام پس خواهد گرفت.

عکس/ فروشنده منصف

مغازه دار منصف مشهدی که با نصب تابلویی به مشتریان خود اعلام کرده اجناس فروخته شده را با کمال احترام پس خواهد گرفت.
عکس/ فروشنده منصف

نفت آموزش پرورش دولتی