عکس/ شاسی‌ بلند لوکس بنز در ایران

عکس/ شاسی‌ بلند لوکس بنز در ایران
ورود یک دستگاه شاسی بلند لوکس بنز ML به منطقه آزاد انزلی در ایران.

عکس/ شاسی‌ بلند لوکس بنز در ایران

ورود یک دستگاه شاسی بلند لوکس بنز ML به منطقه آزاد انزلی در ایران.
عکس/ شاسی‌ بلند لوکس بنز در ایران