عکس/ خودرو متفاوت یک گردشگر در ایران

عکس/ خودرو متفاوت یک گردشگر در ایران
تصویری از یک گردشگر انگلیسی با ماشین سه چرخ در پمپ بنزین نکا که در حال بنزین زدن ماشین خود می باشد.

عکس/ خودرو متفاوت یک گردشگر در ایران

تصویری از یک گردشگر انگلیسی با ماشین سه چرخ در پمپ بنزین نکا که در حال بنزین زدن ماشین خود می باشد.
عکس/ خودرو متفاوت یک گردشگر در ایران