عکس/ خودرو لوکس سلطنتی در منطقه آزاد اروند

عکس/ خودرو لوکس سلطنتی در منطقه آزاد اروند
لوکس سلطنتی در منطقه آزاد اروند !
یکی از گرانترین های ایران
قیمت بدون گمرک : 1.5 تا 2 میلیارد تومان !

عکس/ خودرو لوکس سلطنتی در منطقه آزاد اروند

لوکس سلطنتی در منطقه آزاد اروند !
یکی از گرانترین های ایران
قیمت بدون گمرک : 1.5 تا 2 میلیارد تومان !
عکس/ خودرو لوکس سلطنتی در منطقه آزاد اروند

تکنولوژی جدید