عملكرد صادرات محصولات صنایع غذایی درسال 94-95 +جدول

عملكرد صادرات محصولات صنایع غذایی درسال 94-95 +جدول
صادرات محصولات صنايع غذايی کشور طی سال 1390 با افزايش 21 درصدی در ارزش ، به 1552 میلیون دلار رسید.

عملكرد صادرات محصولات صنایع غذایی درسال 94-95 +جدول

صادرات محصولات صنايع غذايی کشور طی سال 1390 با افزايش 21 درصدی در ارزش ، به 1552 میلیون دلار رسید.
عملكرد صادرات محصولات صنایع غذایی درسال 94-95 +جدول