علت افزایش قیمت بلیت سینما اعلام شد

علت افزایش قیمت بلیت سینما اعلام شد
سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به برگزاری جلسه امروز شورا درباره دلایل مطرح شدن طرح افزایش قیمت بلیت سینماها در نیمه دوم سال توضیح داد.

علت افزایش قیمت بلیت سینما اعلام شد

سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به برگزاری جلسه امروز شورا درباره دلایل مطرح شدن طرح افزایش قیمت بلیت سینماها در نیمه دوم سال توضیح داد.
علت افزایش قیمت بلیت سینما اعلام شد