عقبگرد ۱.۶ درصدی اقتصاد در سال ۹۴

عقبگرد ۱.۶ درصدی اقتصاد در سال ۹۴
مرکز پژوهش‌های مجلس در شرایطی رشد اقتصادی سال ۹۴ را منفی۰.۴ درصد عنوان کرده که اردیبهشت ماه امسال، مرکز آمار ایران این رشد را با احتساب نفت یک درصد و بدون احتساب آن، ۰.۹ درصد اعلام کرده بود.

عقبگرد ۱.۶ درصدی اقتصاد در سال ۹۴

مرکز پژوهش‌های مجلس در شرایطی رشد اقتصادی سال ۹۴ را منفی۰.۴ درصد عنوان کرده که اردیبهشت ماه امسال، مرکز آمار ایران این رشد را با احتساب نفت یک درصد و بدون احتساب آن، ۰.۹ درصد اعلام کرده بود.
عقبگرد ۱.۶ درصدی اقتصاد در سال ۹۴