طولانی شدن رکود مسکن خطرناک است

طولانی شدن رکود مسکن خطرناک است
استاد دانشگاه تهران گفت: از دولتی که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و تمام بخش‌های اقتصادی درگیر رکود هستند نمی‌توان انتظار رونق بخش مسکن را داشت. متأسفانه دولت راهکار عملی، منطقی و اجرایی برای بخش مسکن ارائه نکرده است.

طولانی شدن رکود مسکن خطرناک است

استاد دانشگاه تهران گفت: از دولتی که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و تمام بخش‌های اقتصادی درگیر رکود هستند نمی‌توان انتظار رونق بخش مسکن را داشت. متأسفانه دولت راهکار عملی، منطقی و اجرایی برای بخش مسکن ارائه نکرده است.
طولانی شدن رکود مسکن خطرناک است

پرشین موزیک