طنازی کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی درباره کودتای ترکیه

طنازی کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی درباره کودتای ترکیه
ارتش ترکیه طی بیانیه ای اعلام کرد اختیار کشور را در دست گرفته است، این موضوع واکنش کاربران ایرانی را هم به همراه داشته است.

طنازی کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی درباره کودتای ترکیه

ارتش ترکیه طی بیانیه ای اعلام کرد اختیار کشور را در دست گرفته است، این موضوع واکنش کاربران ایرانی را هم به همراه داشته است.
طنازی کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی درباره کودتای ترکیه

خبر دانشجویی