طرح پرداخت وام‌های میلیاردی به واحدهای صنعتی

طرح پرداخت وام‌های میلیاردی به واحدهای صنعتی
تصویب طرح پرداخت وام‌های میلیاردی به واحدهایی که مشکل نقدینگی دارند، موجب انتقاد بسیاری از صاحبنظران شده است، آن‌ها معتقدند که این طرح همانند شمشیری دولبه بوده و انتخابی بین بد و بدتر است.

طرح پرداخت وام‌های میلیاردی به واحدهای صنعتی

تصویب طرح پرداخت وام‌های میلیاردی به واحدهایی که مشکل نقدینگی دارند، موجب انتقاد بسیاری از صاحبنظران شده است، آن‌ها معتقدند که این طرح همانند شمشیری دولبه بوده و انتخابی بین بد و بدتر است.
طرح پرداخت وام‌های میلیاردی به واحدهای صنعتی