طراحی مدل جدید آموزش شغلی

طراحی مدل جدید آموزش شغلی
وزیر تعاون، کار و رفاه گفت: آموزش‌های مربوط به اشتغال باید بر اساس نیاز بازار کار تغییر یابند.

طراحی مدل جدید آموزش شغلی

وزیر تعاون، کار و رفاه گفت: آموزش‌های مربوط به اشتغال باید بر اساس نیاز بازار کار تغییر یابند.
طراحی مدل جدید آموزش شغلی

بک لینک