«صادرات مغز» بزرگترین صادرات ایران

«صادرات مغز» بزرگترین صادرات ایران
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ما با سرمایه گذاری در بخش فناوری فرآورده‌های دارویی می‌توانیم موفق باشیم و محققان خود را در کشور به کار بگیریم نه اینکه این قشر برای فعالیت به خارج از کشور بروند و بزرگترین صادرات ما صادرات مغز باشد.

«صادرات مغز» بزرگترین صادرات ایران

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ما با سرمایه گذاری در بخش فناوری فرآورده‌های دارویی می‌توانیم موفق باشیم و محققان خود را در کشور به کار بگیریم نه اینکه این قشر برای فعالیت به خارج از کشور بروند و بزرگترین صادرات ما صادرات مغز باشد.
«صادرات مغز» بزرگترین صادرات ایران