صادرات مجدد ٢٨ پورشه متروکه

صادرات مجدد ٢٨ پورشه متروکه
رییس سازمان اموال تملیکی از وجود ١٣٧دستگاه خودروی متروکه خبر داد و گفت: در مرحله اول ٢٨ دستگاه پورشه به کشورهای مبدا صادرات مجدد می شود.

صادرات مجدد ٢٨ پورشه متروکه

رییس سازمان اموال تملیکی از وجود ١٣٧دستگاه خودروی متروکه خبر داد و گفت: در مرحله اول ٢٨ دستگاه پورشه به کشورهای مبدا صادرات مجدد می شود.
صادرات مجدد ٢٨ پورشه متروکه