شکر بالای ۳ هزارتومان گران فروشی است

شکر بالای ۳ هزارتومان گران فروشی است
معاون داخلی بازرگانی دولتی گفت: دستگاه های مروبطه باید نظارت کافی بر خرده فروشی های سطح شهر را داشته باشند چرا که نرخ های بالاتر از 3 هزارتومان گران فروشی است.

شکر بالای ۳ هزارتومان گران فروشی است

معاون داخلی بازرگانی دولتی گفت: دستگاه های مروبطه باید نظارت کافی بر خرده فروشی های سطح شهر را داشته باشند چرا که نرخ های بالاتر از 3 هزارتومان گران فروشی است.
شکر بالای ۳ هزارتومان گران فروشی است