شهروندان از ارائه خدمات بانک شهر در نمایشگاه کتاب رضایت دارند

شهروندان از ارائه خدمات بانک شهر در نمایشگاه کتاب رضایت دارند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به رضایت شهروندان از ارائه خدمات بانک شهر در نمایشگاه کتاب تهران گفت: حضور فعال بانک شهر و ارایه خدمات نوین بانکی به مردم، عامل رضایتمندی در این دوره از نمایشگاه بوده است.

شهروندان از ارائه خدمات بانک شهر در نمایشگاه کتاب رضایت دارند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به رضایت شهروندان از ارائه خدمات بانک شهر در نمایشگاه کتاب تهران گفت: حضور فعال بانک شهر و ارایه خدمات نوین بانکی به مردم، عامل رضایتمندی در این دوره از نمایشگاه بوده است.
شهروندان از ارائه خدمات بانک شهر در نمایشگاه کتاب رضایت دارند

فروش بک لینک

موسیقی