شهره سلطانی از خوانندگی و برگزاری کنسرتش می گوید

شهره سلطانی از خوانندگی و برگزاری کنسرتش می گوید
شهره سلطانی: من نسبت به موسیقی، آدم پرت و پلایی نبوده‌ام که بخواهم از سر هوس کنسرت برگزار کنم.

شهره سلطانی از خوانندگی و برگزاری کنسرتش می گوید

شهره سلطانی: من نسبت به موسیقی، آدم پرت و پلایی نبوده‌ام که بخواهم از سر هوس کنسرت برگزار کنم.
شهره سلطانی از خوانندگی و برگزاری کنسرتش می گوید

پرس نیوز