شهرام جزایری: می‌خواهم بانک تاسیس کنم و فیلم بسازم

شهرام جزایری: می‌خواهم بانک تاسیس کنم و فیلم بسازم
شهرام جزایری – یکی از محکومان مشهور فساد اقتصادی در ایران – می‌گوید که به دنبال تأسیس «بانک جهانی شهرام» است که قرار است بازارهای بین‌المللی را نیز پوشش بدهد.

شهرام جزایری: می‌خواهم بانک تاسیس کنم و فیلم بسازم

شهرام جزایری – یکی از محکومان مشهور فساد اقتصادی در ایران – می‌گوید که به دنبال تأسیس «بانک جهانی شهرام» است که قرار است بازارهای بین‌المللی را نیز پوشش بدهد.
شهرام جزایری: می‌خواهم بانک تاسیس کنم و فیلم بسازم

مرجع توریسم