شمخانی:جمع‌بندی درباره FATF باید به تایید رهبری برسد

شمخانی:جمع‌بندی درباره FATF باید به تایید رهبری برسد
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: درباره اجرایی شدن جمع‌بندی FATF تا زمانی که مورد امضا و تایید رهبری نرسد، نمی‌توان درباره‌اش اظهارنظر کرد.

شمخانی:جمع‌بندی درباره FATF باید به تایید رهبری برسد

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: درباره اجرایی شدن جمع‌بندی FATF تا زمانی که مورد امضا و تایید رهبری نرسد، نمی‌توان درباره‌اش اظهارنظر کرد.
شمخانی:جمع‌بندی درباره FATF باید به تایید رهبری برسد