شرایط رونق تولید فراهم شد

شرایط رونق تولید فراهم شد
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایران گفت: شرایط رونق تولید فراهم شده است.

شرایط رونق تولید فراهم شد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایران گفت: شرایط رونق تولید فراهم شده است.
شرایط رونق تولید فراهم شد

مرجع توریسم