شرایط ثبت نام دانش‌ آموزان اول دبستان

شرایط ثبت نام دانش‌ آموزان اول دبستان
شرایط ثبت نام دانش‌آموزان ورودی به کلاس اول دبستان اعلام و متولدین دوم مهر ماه ۱۳۸۹ به قبل می‌توانند به مدارس وارد شوند.

شرایط ثبت نام دانش‌ آموزان اول دبستان

شرایط ثبت نام دانش‌آموزان ورودی به کلاس اول دبستان اعلام و متولدین دوم مهر ماه ۱۳۸۹ به قبل می‌توانند به مدارس وارد شوند.
شرایط ثبت نام دانش‌ آموزان اول دبستان

روزنامه ایران