شرایط «تحویل خودرو توقیفی» به مالک توسط ماموران راهور لغو شد +سند

شرایط «تحویل خودرو توقیفی» به مالک توسط ماموران راهور لغو شد +سند
طبق تصمیم جدید هیئت دولت که بر اساس پیشنهاد وزارت کشور تصویب و به این وزارتخانه و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده، شرایط «تحویل خودرو توقیفی» به مالک توسط ماموران راهور لغو شده است.

شرایط «تحویل خودرو توقیفی» به مالک توسط ماموران راهور لغو شد +سند

طبق تصمیم جدید هیئت دولت که بر اساس پیشنهاد وزارت کشور تصویب و به این وزارتخانه و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده، شرایط «تحویل خودرو توقیفی» به مالک توسط ماموران راهور لغو شده است.
شرایط «تحویل خودرو توقیفی» به مالک توسط ماموران راهور لغو شد +سند