سیستم کل گمرکات کشور قطع شد

سیستم کل گمرکات کشور قطع شد
یک واردکننده مواد اولیه گفت: کل سیستم گمرکات کشور 3 روز تعطیل شد!

سیستم کل گمرکات کشور قطع شد

یک واردکننده مواد اولیه گفت: کل سیستم گمرکات کشور 3 روز تعطیل شد!
سیستم کل گمرکات کشور قطع شد

خبرگزاری اصفحان