سپرده گذاری در بانک ها کند شد

سپرده گذاری در بانک ها کند شد
ترازنامه شبکه بانکی حاکی از کند شدن سپرده‌گذاری در سه ماهه ابتدایی سال جاری است، در دوره ای که نرخ سود بانکی از ۲۰ به ۱۸ درصد کاهش یافته و تا حدی از جذابیت این سرمایه گذاری کاسته است.

سپرده گذاری در بانک ها کند شد

ترازنامه شبکه بانکی حاکی از کند شدن سپرده‌گذاری در سه ماهه ابتدایی سال جاری است، در دوره ای که نرخ سود بانکی از ۲۰ به ۱۸ درصد کاهش یافته و تا حدی از جذابیت این سرمایه گذاری کاسته است.
سپرده گذاری در بانک ها کند شد