سود مخابرات و درآمد میلیاردی دولت از افزایش تعرفه

سود مخابرات و درآمد میلیاردی دولت از افزایش تعرفه
تحلیل مصوبه افزایش تعرفه مکالمات شهری و پروانه مخابرات نشان می دهد سهم دولت از درآمد مخابرات متناسب با افزایش 50 درصدی تعرفه رشد می‌کند که در نتیجه سود نهایی دولت از افزایش تعرفه تلفن ثابت بیشتر از مخابرات خواهد بود.

سود مخابرات و درآمد میلیاردی دولت از افزایش تعرفه

تحلیل مصوبه افزایش تعرفه مکالمات شهری و پروانه مخابرات نشان می دهد سهم دولت از درآمد مخابرات متناسب با افزایش 50 درصدی تعرفه رشد می‌کند که در نتیجه سود نهایی دولت از افزایش تعرفه تلفن ثابت بیشتر از مخابرات خواهد بود.
سود مخابرات و درآمد میلیاردی دولت از افزایش تعرفه

فستیوال فیلم