سوختگی شدید 2 زن در انفجار منزل مسکونی

سوختگی شدید 2 زن در انفجار منزل مسکونی
آتش سوزی و انفجار منزل مسکونی در مشهد 2 مجروح بر جای گذاشت.

سوختگی شدید 2 زن در انفجار منزل مسکونی

آتش سوزی و انفجار منزل مسکونی در مشهد 2 مجروح بر جای گذاشت.
سوختگی شدید 2 زن در انفجار منزل مسکونی