سنگینی کاهش نرخ سود بانکی بر دوش اجاره نشین ها

سنگینی کاهش نرخ سود بانکی بر دوش اجاره نشین ها
با کاهش نرخ سود بانکی ، مالکان خانه ها دیگر تمایلی به دریافت وجه نقد به عنوان رهن ندارند در نتیجه احتمال افزایش اجاره بها وجود دارد.

سنگینی کاهش نرخ سود بانکی بر دوش اجاره نشین ها

با کاهش نرخ سود بانکی ، مالکان خانه ها دیگر تمایلی به دریافت وجه نقد به عنوان رهن ندارند در نتیجه احتمال افزایش اجاره بها وجود دارد.
سنگینی کاهش نرخ سود بانکی بر دوش اجاره نشین ها

گوشی موبایل