سقف پس‌انداز ایرانیان کوتاه شد

سقف پس‌انداز ایرانیان کوتاه شد
فرهنگ پس‌انداز اگرچه در سال‌های نه‌چندان دور بسیاری از مشکلات خانوارها را برطرف می‌‌کرده، اما امروز با تغییر شیوه زندگی به طور کامل فراموش شده است.

سقف پس‌انداز ایرانیان کوتاه شد

فرهنگ پس‌انداز اگرچه در سال‌های نه‌چندان دور بسیاری از مشکلات خانوارها را برطرف می‌‌کرده، اما امروز با تغییر شیوه زندگی به طور کامل فراموش شده است.
سقف پس‌انداز ایرانیان کوتاه شد