سر و کله برنج قاچاق در یزد هم پیدا شد

سر و کله برنج قاچاق در یزد هم پیدا شد
ماموران پلیس استان یزد در دو عملیات جداگانه موفق شدند ۴۶ تن برنج قاچاق را کشف و ضبط کنند.

سر و کله برنج قاچاق در یزد هم پیدا شد

ماموران پلیس استان یزد در دو عملیات جداگانه موفق شدند ۴۶ تن برنج قاچاق را کشف و ضبط کنند.
سر و کله برنج قاچاق در یزد هم پیدا شد

مجله اینترنتی