سرگردانی 6 ساعته مسافران کیش ایر در فرودگاه کیش

سرگردانی 6 ساعته مسافران کیش ایر در فرودگاه کیش
مسافران پرواز 7080 کیش ایر، به مقصد تهران بعد از 6 ساعت معطلی در فرودگاه و علیرغم قول مساعد نماینده کشیک کیش ایر نتوانستند خسارت تأخیر در پرواز دریافت کنند.

سرگردانی 6 ساعته مسافران کیش ایر در فرودگاه کیش

مسافران پرواز 7080 کیش ایر، به مقصد تهران بعد از 6 ساعت معطلی در فرودگاه و علیرغم قول مساعد نماینده کشیک کیش ایر نتوانستند خسارت تأخیر در پرواز دریافت کنند.
سرگردانی 6 ساعته مسافران کیش ایر در فرودگاه کیش