سرعت رشد تورم تولیدکننده کند شد

سرعت رشد تورم تولیدکننده کند شد
تورم تولیدکننده از سال‌های ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ هر سال نسبت به سال قبل به طور چشم‌گیری کاهش پیدا کرده است.

سرعت رشد تورم تولیدکننده کند شد

تورم تولیدکننده از سال‌های ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ هر سال نسبت به سال قبل به طور چشم‌گیری کاهش پیدا کرده است.
سرعت رشد تورم تولیدکننده کند شد