سال 95 آب گران نمی شود

سال 95 آب گران نمی شود
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی عوارض آب بهای مصرفی شهری در سال 95 و در چارچوب بودجه سنواتی با مصوبه مجلس افزایش نمی‌یابد و این مبلغ به مانند سال گذشته یکصد و پنجاه ریال محاسبه و از مشترکان دریافت خواهد شد.

سال 95 آب گران نمی شود

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی عوارض آب بهای مصرفی شهری در سال 95 و در چارچوب بودجه سنواتی با مصوبه مجلس افزایش نمی‌یابد و این مبلغ به مانند سال گذشته یکصد و پنجاه ریال محاسبه و از مشترکان دریافت خواهد شد.
سال 95 آب گران نمی شود

بک لینک رنک 6