ساعت های وارداتی ایران از کجا می آیند؟

ساعت های وارداتی ایران از کجا می آیند؟
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت از برنامه‌ریزی‌هایی برای تولید ساعت مچی در ایران خبر داد و گفت: در حال حاضر نیمی از ساعت‌های وارداتی چینی هستند و پس از آن سوئیس با 40 درصد و ژاپن با 10 درصد صادرکنندگان ساعت مچی به ایران هستند.

ساعت های وارداتی ایران از کجا می آیند؟

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت از برنامه‌ریزی‌هایی برای تولید ساعت مچی در ایران خبر داد و گفت: در حال حاضر نیمی از ساعت‌های وارداتی چینی هستند و پس از آن سوئیس با 40 درصد و ژاپن با 10 درصد صادرکنندگان ساعت مچی به ایران هستند.
ساعت های وارداتی ایران از کجا می آیند؟

آپدیت نود32

بازی