سازنده کلیپ های دروغین علیه پلیس شناسایی شد

سازنده کلیپ های دروغین علیه پلیس شناسایی شد
رئیس پلیس فتا از شناسایی عامل ساخت کلیپ های دروغین برای مخدوش کردن چهره پلیس خبر داد.

سازنده کلیپ های دروغین علیه پلیس شناسایی شد

رئیس پلیس فتا از شناسایی عامل ساخت کلیپ های دروغین برای مخدوش کردن چهره پلیس خبر داد.
سازنده کلیپ های دروغین علیه پلیس شناسایی شد

سیستم اطلاع رسانی