زندگی سوپرپولدارها در تهران

زندگی سوپرپولدارها در تهران
سهم پوشاک و کفش از سبد هزینه خانوار از ٣٧٥ هزار تومان در سال ٨٤ به یک میلیون و ٣٧٥ هزار تومان در سال ٩٣ رسیده است.

زندگی سوپرپولدارها در تهران

سهم پوشاک و کفش از سبد هزینه خانوار از ٣٧٥ هزار تومان در سال ٨٤ به یک میلیون و ٣٧٥ هزار تومان در سال ٩٣ رسیده است.
زندگی سوپرپولدارها در تهران

نخبگان