زمان واریز معوقات دو ماه اول سال ۹۵

زمان واریز معوقات دو ماه اول سال ۹۵
سخنگوی دولت گفت: رئیس جمهوری بودجه سال ۹۵ را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرده است.

زمان واریز معوقات دو ماه اول سال ۹۵

سخنگوی دولت گفت: رئیس جمهوری بودجه سال ۹۵ را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرده است.
زمان واریز معوقات دو ماه اول سال ۹۵

استخدام