زمانبندی بررسی لایحه برنامه ششم

زمانبندی بررسی لایحه برنامه ششم
عضو هیات رئیسه مجلس از تعیین زمانبندی بررسی لایحه برنامه ششم در جلسه مشترک رئیس مجلس و روسای کمیسیون‌ها خبر داد.

زمانبندی بررسی لایحه برنامه ششم

عضو هیات رئیسه مجلس از تعیین زمانبندی بررسی لایحه برنامه ششم در جلسه مشترک رئیس مجلس و روسای کمیسیون‌ها خبر داد.
زمانبندی بررسی لایحه برنامه ششم

90ورزشی