رونمایی از یک مدیر میلیاردی دیگر!

رونمایی از یک مدیر میلیاردی دیگر!
افشای گردش حساب و اسناد مالی مدیرعامل شرکت پتروشیمی مروارید نشان می‌دهد که وی دست‌کم یک میلیارد تومان در یک سال حقوق و مزایا و پاداش دریافت کرده است.

رونمایی از یک مدیر میلیاردی دیگر!

افشای گردش حساب و اسناد مالی مدیرعامل شرکت پتروشیمی مروارید نشان می‌دهد که وی دست‌کم یک میلیارد تومان در یک سال حقوق و مزایا و پاداش دریافت کرده است.
رونمایی از یک مدیر میلیاردی دیگر!

90ورزشی