رونق بازار با ورود نقدینگی صندوق های سرمایه گذاری

رونق بازار با ورود نقدینگی صندوق های سرمایه گذاری
کفاش پنجه شاهی هرچند به لزوم حمایت از صنایع برای بهبود شرایط شرکت ها تاکید کرد، تصمیم حمایتی سازمان بورس را برای افزایش حجم و ارزش معاملات و تحریک تقاضا در بازار مفید دانست و گفت: این تصمیم به تغییر مسیر حرکتی و روند بازار کمک می کند و باعث می شود بازار سهام از حالت رکود خارج شود.

رونق بازار با ورود نقدینگی صندوق های سرمایه گذاری

کفاش پنجه شاهی هرچند به لزوم حمایت از صنایع برای بهبود شرایط شرکت ها تاکید کرد، تصمیم حمایتی سازمان بورس را برای افزایش حجم و ارزش معاملات و تحریک تقاضا در بازار مفید دانست و گفت: این تصمیم به تغییر مسیر حرکتی و روند بازار کمک می کند و باعث می شود بازار سهام از حالت رکود خارج شود.
رونق بازار با ورود نقدینگی صندوق های سرمایه گذاری