رفع مشکل بیمه هرمس در همکاری با ایران

رفع مشکل بیمه هرمس در همکاری با ایران
وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و تکنولوژی ایالت باواریای آلمان گفت: برای فعالیت اقتصادی بین دو کشور ایران و آلمان هدف ما برداشتن موانع است که یکی از اقدامات انجام شده در این راستا رفع مشکل بیمه هرمس است.

رفع مشکل بیمه هرمس در همکاری با ایران

وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و تکنولوژی ایالت باواریای آلمان گفت: برای فعالیت اقتصادی بین دو کشور ایران و آلمان هدف ما برداشتن موانع است که یکی از اقدامات انجام شده در این راستا رفع مشکل بیمه هرمس است.
رفع مشکل بیمه هرمس در همکاری با ایران